Централни Софийски Гробища
гр. София 1202, кв. Орландовци, ул. Заводска № 14


Гробища Бакърена Фабрика
гр. София 1229, ж.к. Връбница-1, ул. Тишина


Гробища Симеоново (Симеоновски гробища)
гр. София 1434, кв. Симеоново-1, ул. Чифлишка


Гробища Княжево (Княжевски гробища)
гр. София 1619, ул. Евлия Челеби


ГробищаДрагалевци (Драгалевски гробища)
гр. София 1415, кв. Драгалевци, бул Черни връх

Горнобански Гробища
гр. София 1229, кв. Горна Баня, ул. 747 № 28

Малашевски Гробища
гр. София 1125, ж.к. Малашевица, ул. Жак Дюкло № 20

Гробища град Банкя
гр. Банкя 1320, бул. Варна № 2> Организация на траурни церемонии във всички гробищни
 паркове и райони
на територията на Софийска област
/ София окръг / 
Наредба за гробищните паркове

НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

 

 

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета с Решение № 437 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. - Решение № 321 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г., изм. и доп. - Решение № 643 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г.

 

РЕШЕНИЕ № 437 на Столичния общински съвет от 20.07.2017 година

 

За приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община.

Мотиви:

1. Причини, които налагат приемането:

Липсата на Закон за погребалната дейност, с който да се регулират обществените отношения, свързани с траурно-обредната дейност, управлението на гробищните паркове и статусът на лицата, които могат да извършват траурно-обредни услуги, води до необходимостта тези отношения да бъдат регламентирани с наредби.

Проектът съдържа изменения на голяма част от текстовете на сега действащата Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО, приета с Решение № 368 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г. на Столичен общински съвет.

Поради многото промени в текстовете, следва да се приеме нова Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО, която да отмени сега действащата.

2. Цели, които се поставят:

- необходимо е редица текстове и разпоредби да се прецизират и формулират по нов начин, а определени институти и процесуални норми да се допълнят и обогатят със съдържание;

- практиката по приложението показа и редица пропуски, които следва да бъдат отстранени;

 

- постигане и поддържане на ред в гробищните паркове, защита интересите на гражданите и на общината;

- създаване и прилагане на ясни правила за извършване на погребално-обредната дейност, пресичането на злоупотреби и нарушения на наредбата;

- създаването на адекватна нормативна база за управление на гробищните паркове;

3. Финансови и други средства необходими за прилагането на новата нормативна уредба:

За прилагането не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Поддържане на ред в гробищните паркове, защита интересите на гражданите и на общината и създаване и прилагане на ясни правила за извършване на погребално- обредната дейност.

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство-Европейската харта за местно самоуправление.

Като взе предвид мотивите, че сега действащата Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност не урежда в пълен обем и всеобхватно обществените отношения, страда от редица непълноти и пропуски по отношение на възприетите нормативни решения, съществуват неуредени въпроси и практически проблеми;

 

- като взе предвид мотивите, че за постигане на максимална защита на обществения интерес, правата и законните интереси на гражданите и всички лица, извършващи дейности на територията на гробищните паркове е необходимо създаване на ясни и точни правила и ред;

- като взе предвид следните цели, които се поставят с оглед защита на обществения интерeс, а именно създаване на ясни, прецизни правила за начина на управление, ползване и различен тип дейности на територията на гробищните паркове. Постигане на ред и баланс в отношенията между граждани, Столична община и каменоделските и погребални агенции, гарантиране на точни правила и процедури, в това число и механизми за контрол при работата на територията на гробищните паркове;

- като взе предид, че необходимите финансови средства за прилагане на новата наредба са в размера на досегашните публични разходи, че няма да бъдат необходими допълнителни или повече от сегашните публични разходи за прилагане на новата наредба. Отделно от това с урегулирането на отношенията и създаване на ясни и работещи механизми за контрол ще намалеят и щетите в гробищните паркове, което косвено намалява и разходите на Столична община за тяхното възстановяване;

- като взе предвид, че очакваните резултати са постигане на по-добро управление на гробищните паркове, намаляване на броя на жалбите и сигналите на гражданите за нарушения, както и на самите нарушения, създаване на ясна и прозрачна среда за работа на каменоделските и погребални агенции на територията на гробищните паркове, което ще гарантира от една страна предоставяне на качествена услуга на потребителя/клиента, от друга гаранция в обществен интерес, че гробищните паркове ще се поддържат в добро състояние, а от трета спокойна, конкурентна и безконфликтна среда за работа на самите каменоделски и погребални агенции;

 

- като взе предвид, че проектът на новата наредба и проектът за решение за приемането й са в съответствието с националното и европейско законодателство и предложеният проект не противоречи на закони и други нормативни актове от по-висш ранг, както и че съответства на европейското законодателство.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 79, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

Приема Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 20.07.2017 г., Протокол № 37, точка 2 от дневния ред, по доклад № СОА17-ВК66-3536/25.05.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

 

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба урежда управлението и вътрешния ред в общинските гробищните паркове, реда и условията за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Столична община.

Чл. 2. (1) Гробищните паркове са публична общинска собственост по силата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС.

(2) На територията на Столична община действат следните общински гробищни паркове:

1. Централен Софийски гробищен парк;

2. Гробищни паркове: "Малашевци", "Бакърена фабрика", "Горна баня", "Княжево", "Драгалевци", "Симеоново", "Дървеница" и гробищен парк "Банкя-местност Полето".

3. Гробищни паркове в населените места, включени в границите на столичните райони "Сердика", "Искър", "Витоша", "Овча купел", "Връбница", "Нови Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Банкя", "Младост", "Надежда" и "Люлин".

Чл. 3. (1) Гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост, се управляват и опазват от Общинското предприятие (ОП), съгласно утвърден от Столичния общински съвет (СОС) правилник.

(2) Гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3 се управляват и опазват от кметовете на райони, кметовете на кметства, кметските наместници или упълномощени от тях лица.

Чл. 4. (1) Култовите сгради в гробищните паркове се управляват и стопанисват от съответните религиозни общности.

(2) В гробищните паркове могат да се обособяват парцели, за ползване и стопанисване от регистрирани вероизповедания. Погребения в тези парцели се извършват, след представяне на удостоверение по образец на съответната религиозна общност, за принадлежност на покойника към нея.

(3) Парцелите в централния гробищен парк, в които са погребани лица с военни чинове на други държави, се управляват и стопанисват от съответните дипломатически представителства.

(4) Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите по предходните алинеи се съгласуват предварително с директора на ОП или съответния районен кмет и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези дейности.

Чл. 5. Създаване на нови и разширяване или закриване на действащи гробищни паркове на територията на Столична община става с решение на Столичен общински съвет.

Чл. 6. (1) Гробищните паркове се устройват в съответствие с одобрения общ устройствен план на Столична община и подробни устройствени планове за парковете.

(2) Подробните устройствени планове за парковете се приемат с решение на Столичния общински съвет, независимо от техния териториален обхват.

(3) С плана по предходната алинея се определят главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните парцели и местата на урновите стени. Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете - от юг на север. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.

(4) Урнови стени, както и урнови гробове, могат да се създават във всички гробищни паркове на територията на общината, съобразно с утвърдените проекти по ал. 1.

(5) За гробищните паркове по Чл. 2, ал. 2,т. 3 се изработват подробни устройствени планове, след направа на геодезическо заснемане на съществуващите гробни места, алеи, пътеки и общи части. ПУП на гробищния парк на съответното населено място се приема с решение на СОС.

Раздел II
ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 7. (1) Гробните места обхващат: единични гробове, урнови гробове, урнови ниши, гробници, фамилни гробни места, състоящи се от два и повече гроба.

(2) Единичните гробове са обособени части от гробищния парк съгласно изискванията за полагане ковчега на покойника на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)

(3) Урновите гробове са обособени части от гробищния парк с размери, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.), предназначени за полагане на една или повече урни.

(4) Урновите ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени, с определени размери, за полагане на урни.

(5) Размерите на урновите стени и ниши се определят с приет по надлежния ред архитектурен проект за съответния гробищен парк.

(6) Урна може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или обикновен гроб (вече съществуващ).

(7) Допуска се възможност, за изнасяне на урна извън гробищните паркове, по желание на близките на покойника.

(8) Предоставянето на нови гробни места става само с разрешение на кмета на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице, пряко отговарящо за гробищните паркове по чл. 2, ал. 2.

(9) Предоставянето на нови гробни места, в съществуващите

обособени парцели за религиозни общности в гробищните паркове, се

извършва след съгласуване със съответната религиозна общност.

(10) За гробищните паркове се изработва и поддържа регистър на гробните места, който съдържа: парцел, ред, гробно място, трите имена на покойника, срок за гробоползване и регистър на извършените погребения.

Чл. 8. (1) С полагане на покойник в нов гроб, на урна в нов урнов гроб или в нова урнова ниша, за наследниците по закон се поражда право на гробоползване.

(2) Правото на гробоползване при полагане на покойник в нов гроб се

погасява след изтичане на минималния санитарно необходим срок

(осем години от датата на погребението), при положение, че преди

това то не е било продължено.

(3) Правото на гробоползване по ал. 2 е безплатно.

(4) С полагане на урна в нов урнов гроб и заплащане на съответната такса по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), се поражда право на гробоползване за наследниците на покойника.

(5) Правото на ползване на урнова ниша е безсрочно и се придобива след заплащане на определените от Столичния общински съвет такси. То се губи, ако правоимащите лица изнесат всички положени урни, с разрешение на директора на ОП или на съответния районен кмет.

Чл. 9. (1) Правото на гробоползване е срочно или безсрочно.

(2) Срочното право на гробоползване, след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, се придобива за срок от 15 години, след заплащане на такса, регламентираната в ЗМДТ и определена в Наредбата на Столичен общински съвет за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Правото може да се продължава при условие, че периодично, преди изтичането на предшестващия срок, правоимащите лица са заплатили съответната такса.

(3) Безсрочното право на гробоползване може да се придобие от правоимащи лица с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни знаци, след заплащане на такса определена в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

(4) Заплащането на определените такси за безсрочно право на гробоползване се допуска след изпълнение на условията по ал. 3.

(5) (Изм. и доп. - Решение № 643 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г.)

 Целогодишното почистване и поддържане на гробните места и прилежащи им части е задължение на правоимащите, което те изпълняват лично чрез ОП "Гробищни паркове" или чрез трети лица, които отговарят на изискванията за осъществяване на дейност по тази наредба. Правоимащите попълват декларация по образец за начина, по който ще изпълняват задълженията си в двумесечен срок от гробополагането на починалия. Образецът на декларацията се утвърждава от директора на ОП "Гробищни паркове".

(6) При предоставяне на ново гробно място или при последващо погребение в старо гробно място, правоимащите попълват декларация по чл. 9, ал. 5. При промяна в декларираните обстоятелства, правоимащите попълват нова декларация в едномесечен срок от датата на промяната в обстоятелствата.

(7) Гробните места, в които са извършени служебни погребения, се почистват и поддържат от ОП "Гробищни паркове".

(8) За правоимащи, които не подържат гробните места, се прилагат разпоредбите на чл. 43, ал. 4, като до приключване на процедурата, гробните места се поддържат от ОП "Гробищни паркове".

Чл. 10. Директорът на ОП или съответния районен кмет разрешава възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, ако се увери, че просрочване на плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен надгробен знак.

Чл. 11. (1) Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се разрешава преди изтичането на минималния санитарно необходим срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.

(2) Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползване при условията на предходната алинея, на което е изтекъл санитарният срок от 8 години от последното погребение, ОП или съответната районна администрация нямат задължение да осигурят ново гробно място.

(3) Предявяващите искане за осигуряване на нов гроб за починал подписват декларация за наличието или липса на валидни права на гробоползване, върху други гробни места на територията на СО.

Чл. 12. (1) Правото на гробоползване на единичен гроб, на урнов гроб, гробница и фамилен гроб обхваща:

1. Извършване на последващи погребения в него (нея) по реда и при условията на тази Наредба.

2. Поставяне на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, портрет с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му.

3. Засаждане на цветя и слаборастящи храсти.

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

(2) Правото на ползване на урнова ниша обхваща:

1. Извършване на последващо урнополагане по реда и при условията на тази Наредба.

2. Поставяне на табела с изписване на името на покойника, датите на раждането и смъртта и портрет с лика му.

3. Полагане на цветя.

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

Чл. 13. (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по чл. 9 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото на гробоползване за наследниците на първия погребан.

(2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като докажат пред гробищната администрация, че първият погребан няма наследници.

Чл. 14. При условие, че правото на гробоползване е продължено, чрез заплащането на такса, съгласно чл. 9 в същия гроб могат да бъдат погребани:

1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му. За погребване на починало лице от този кръг, не се изисква съгласие от останалите роднини.

2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи и низходящи - със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв липсва - със съгласието наследниците по низходяща линия на погребания.

3. Съгласие по т. 2 не се изисква при полагане на урна с праха на починали родители, братя и сестри на погребания.

4. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг в същия гроб могат да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие - роднини по съребрена линия до втора степен (братя и сестри) и техните низходящи до първа степен.

5. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в същия гроб могат да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие и низходящите им до първа степен.

Чл. 15. Когато е погребан покойник, за чието погребение не се изисква съгласие на лицата по чл. 14, правото на гробоползване се упражнява в пълен обем съгласно чл. 12, ал. 1. В останалите случаи това право обхваща само:

1. Поставяне за периода до следващото погребение, но не по-малко от минималния санитарно необходим срок, считано от датата на погребението на временен надгробен знак (кръст или пирамида) с надпис за името на покойника, датата на раждане и датата на смъртта;

2. Посещения на гробното място и извършване на траурни и възпоменателни обреди;

3. Поставяне на цветя.

Чл. 16. Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на чл. 9, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено разпореждане на директора на ОП или на съответния районен кмет. Останките от погребания се препогребват в същия гроб.

Чл. 17. (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

(2) Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до директора на ОП или до съответния районен кмет, с нотариална заверка на подписите на заявителите. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.

Раздел III
ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

Чл. 18. Настоящата Наредба допуска извършването на следните погребения:

1. Традиционни - с полагане в гроб;

2. Чрез кремации - полагане на урна в урнова ниша или гроб (урнов или обикновен);

3. В оборотна гробница (след третиране на покойниците с биоензими, одобрени по съответен ред от компетентните държавни органи);

4. В семейни гробници.

Чл. 19. (1) (Изм. и доп. - Решение № 643 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г.)

 В гробищните паркове "Централен софийски", "Малашевци" и "Бакърена фабрика", Банкя - м. "Полето" се погребват покойници с адресна регистрация на територията на Столична община (регистрация по постоянен и настоящ адрес по реда на Закона за гражданската регистрация, обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.).

(2) В гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3 се погребват покойници с адресна регистрация на територията на Столична община през последните 5 години, (регистрация по постоянен и настоящ адрес по реда на Закона за гражданската регистрация, обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.).

(3) В гробищата на населените места, включени в границите на столичните райони по чл. 2, ал. 2, т. 3, се погребват починали техни жители с адресна регистрация на територията на Столична община през последните 5 години. Допуска се погребване на покойници с различен постоянен или настоящ адреси, само при гробоползване на семейни или фамилни гробни места.

(4) В гробищните паркове и гробища на територията на Столична община могат да бъдат погребвани и лица, които към датата на смъртта си са временно пребиваващи, но с друга адресна регистрация, ако погребването им в гробище по тяхната адресна регистрация е невъзможно или свързано със значителни затруднения. В тези случаи, наследниците на покойника ползват гробното място само при условията на чл. 9, ал. 2.

(5) Покойници - чужди граждани се погребват в гробищния парк или в гробището на населеното място, в което са починали, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

Чл. 20. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група се погребват по реда на тази наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на Наредбата и не нарушават установените с българското законодателство норми на поведение.

Чл. 21. (1) Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по късно от 48 часа от установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава при условие, че се вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера или балсамирането му.

(2) (Нова - Решение № 643 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г.) Притежателите на специализирани хладилни камери за съхранение на тленни останки на покойници, са длъжни да поддържат регистър на починалите лица, чиито тленни останки съхраняват. Регистърът съдържа:

- Трите имена на покойника;

- Номер на съобщение за смърт, от кого е издадено и данни за покойника;

- Номер на Акт за смърт (ако има съставен) и от кого е издаден;

- Дата и час на постъпване на тялото на покойника;

- Данни за лицето, предало тялото на покойника;

- Дата и час на предаване на тялото на покойника;

- Данни за лицето, което е получило тялото на покойника.

(3) (Нова - Решение № 643 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г.) Регистърът се съхранява в законоустановения срок.

(4) (Предишна ал. 2 - Решение № 643 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г.) Близките на починалото лице са длъжни веднага след констатирането на смъртта от компетентно медицинско лице, да уведомят съответните длъжностни лица по гражданско състояние към ОП като представят медицинското свидетелство за настъпилата смърт и личната карта или личен (зелен) паспорт на покойника за съставянето на смъртен акт. В случай, че личната карта или паспорта на починалото лице е обявена за изгубена, самоличността на покойника се установява със съдействието на близките и органите на МВР.

Чл. 22. При кремиране, пепелта се поставя в урна, която се предава на длъжностно лице от ОП или от съответната районна администрация в деня на урнополагането.

Чл. 23. (1) Урната се полага от длъжностно лице на ОП или от съответната районна администрация само на определените места.

(2) В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната.

(3) Пренасянето на урни до гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 2 за урнополагане, се извършва по служебен път.

(4) Пренасянето на урни до гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3 за урнополагане, се извършва по служебен път или лично от правоимащите лица.

(5) За пренасяне на урна с пепел от кремиран покойник в чужбина трябва да бъде представено писмено съгласие от съответната дипломатическа служба.

Чл. 24. (1) Урните се съхраняват в Крематориума до урнополагането, но не повече от три месеца от деня на кремацията.

(2) При възникване на уважителни причини, управата на крематориума съхранява урните до урнополагането им.

Чл. 25. (1) ОП "Гробищни паркове" или лицата по чл. 3, ал. 1 и ал. 2 извършват служебни погребални услуги на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в.заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби и покойници, за които има прокурорско разпореждане за извършване на служебно погребение.

(2) Служебните погребални услуги включват:

1. издаване на смъртен акт;

2. отпечатване на 5 бр. некролози;

3. осигуряване на ковчег;

4. превоз на покойник;

5. осигуряване на надгробен знак;

6. изкопаване и закриване на гробно място или кремация - само в случаите на чл. 28, т. 1 и 2, в т. ч. урна и урнополагане.

(3) Стойността на услугите по ал. 2, т. 2-6 се превежда с вътрешен касов трансфер от бюджета на дирекция "Социални дейности" към Столична община, към бюджета на общинското предприятие или на съответния район, според това кой е извършил погребението.

(4) Покойници, оставени за съхранение в хладилните камери на ОП "Гробищни паркове" за срок над 14 дни, се погребват по реда на чл. 25, ал. 1, като разходите за това се събират от известните наследници по общия ред.

Раздел IV
КРЕМАЦИИ

Чл. 26. (1) Кремация се извършва:

1. По искане приживе, с декларация с нотариална заверка на подписа.

2. По искане на роднините му в следната последователност:

а) преживелият съпруг;

б) децата на покойника, ако са пълнолетни;

в) родители;

г) братя и сестри;

д) внуците и правнуците;

е) низходящите на братята и сестрите до четвърта степен включително;

ж) лицата, при които покойникът е живял към датата на смъртта.

(2) При разногласие между роднините от една и съща група се уважава искането на този, при когото покойникът е живял до настъпването на смъртта. Когато покойникът не е живял при нито едно от лицата, посочени в предходната алинея, искането за кремиране се решава с обикновено мнозинство от роднините в съответната група. Ако и в този случай не се постигне съгласие, се извършва кремация.

Чл. 27. На починали чужди граждани кремация се извършва, когато не е постъпило писмено искане за изпращането на покойника в съответната страна и е дадено писменото съгласие на съответното дипломатическо представителство.

Чл. 28. Кремацията е задължителна при покойници:

1. Починали от остри заразни болести.

2. Чиито тела са били използвани за анатомични опити, разрешени по съответния ред и изричното указание на съответните органи.

Чл. 29. При искане за кремиране на починали лица, както в домашни условия, така и в болнични заведения, се представя медицинско заключение от лекаря, установил смъртта, че няма данни за насилствена смърт.

Чл. 30. (1) В случай на съмнение за насилствена смърт или при смърт на лица с неустановена самоличност, лекарят констатирал наличието й, незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Погребението се разрешава след извършването на предписаните от съответните органи действия.

(2) Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно-медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен от компетентните органи.

(3) В случаите по предходната алинея, ако за изясняване на причините и обстоятелствата по смъртта има образувано по надлежния ред предварително производство, кремация на трупа не се разрешава.

Чл. 31. (1) Покойниците се приемат за кремация в крематориума, във вида, в който е извършен траурния ритуал. При кремирането на трупа не се разрешава поставянето в ковчега на негорими или взривоопасни предмети.

(2) Писмено декларираните от близките на покойника ценности, поставени от тях в погребалния ковчег по време на траурния ритуал, се съхраняват от администрацията на крематориума до времето за кремация на трупа. За тази цел се съставя протокол-опис на положените в ковчега ценности и копие от разписката се предоставя на близките. Администрацията на крематориума не носи материална отговорност за декларирани, но неполучени обратно ценности в срок до 30 дни от извършване на кремацията.

Чл. 32. (1) В крематориума се води регистър със следните данни за кремираните покойници:

1. Пореден номер.

2. Трите имена на покойника, отразени в смъртния акт.

3. Датата на смъртта и номера на смъртния акт.

4. Входящ номер и дата на искането за кремация и от кого е подадено.

5. Дата на кремирането на трупа.

(2) Преди кремирането, на ковчега се поставя табелка от устойчив материал с означение на поредния номер от регистъра. Същият номер се поставя и върху урната с праха на покойника.

(3) За извършената кремация администрацията на крематориума издава на правоимащите лица съответно удостоверение.

Раздел V
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВЦИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ПОГРЕБАЛНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ

Чл. 33. (1) Търговци по смисъла на Търговския закон с предмет на дейност извършване на погребални и каменоделски услуги, които отговарят на изискванията на тази наредба, за да работят на територията на общинските гробищни паркове и да бъдат обслужвани от ОП "Гробищни паркове" или от съответната районна администрация, следва да подадат заявление за вписване в информационния масив до Столична община чрез директора на ОП "Гробищни паркове" или районния кмет.

(2) В заявлението се посочва:

1. Предмет на дейност, който включва извършването на погребални или каменоделски услуги;

2. Фирма (наименование), седалище и адрес на управление и телефон на търговеца;

3. Име на лицето, представляващо търговеца;

4. Списък на работниците или служителите на търговеца, които ще работят на територията на гробищните паркове, с приложено заверено ксерокопие на личната карта на всеки един, след писмено съгласие от тях и договор на работника или служителя със съответния търговец.

5. Списък на каменоделците, които ще извършват благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци с приложени заверени копия на лична карта, договор на работника или служителя със съответния търговец и документи за придобита квалификация, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 3, т. 10.

(3) Към заявлението задължително се прилагат следните документи:

1. Удостоверения за регистрация на МПС със специално предназначение - автомобил за превоз на тленни останки от РИОКОЗ и КАТ - за притежаваните транспортни средства, съобразени с извършваната дейност, договор за наем или договор за транспортна услуга с лице притежаващ такъв;

2. Документ за собственост на имота на търговеца или нотариално заверен и обявен в НАП договор за наем за имота при наемане на имота от физическо лице, който се ползва за офис или работилница за не по-малко от две години на офиса или работилницата, използвани само и изключително за траурни или каменоделски услуги. Каменоделската работилница трябва да отговаря на следните изисквания: помещение, със застроена площ най-малкото от 25 кв. м., оборудвано със специална каменообработваща техника, включваща най-малкото 1 бр. стационарна каменообработваща машина и 5 бр. ръчни каменообработващи машини и снабдено с материали на склад минимум 10 кв. м. естествен масивен камък.

3. Опис на предлаганите от търговците услуги;

4. Свидетелство за съдимост на управителя /представляващия/ търговеца или търговското дружество;

5. Доказателства за налична каменообработваща техника в собственост на търговеца, извършващ каменоделски услуги, като писмени и др. документи;

6. Доказателства за наличие на материали на склад в собственост на търговеца, извършващ каменоделски услуги, като писмени и др. документи.

7. Декларация по образец от управителя /представляващия/ търговеца или търговското дружество, че няма да извършва нерегламентирана търговска и/или рекламна дейност на територията на гробищните паркове;

8. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

9. Свидетелство за регистрация на електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/;

10. Свидетелство за втора степен на професионална квалификация по професия "Каменоделец" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, придобита след проведено професионално обучение или валидиране на професионални знания, умения и компетентности в институциите от системата на професионалното образование и обучение съгл. Закона за професионалното образование и обучение; или придобита занаятчийска квалификация, по смисъла на Закона за занаятите на поне един от работниците, нает само при един търговец, кандидатстващ за вписване в информационния масив за извършване на каменоделски услуги.

11. Свидетелство за трета степен на професионална квалификация придобита в институциите от системата на професионалното образование и обучение след проведено професионално обучение или валидиране на професионални знания, умения и компетентности по професията "Организатор на обредно-ритуални дейности", специалност "Организация на траурни обредно-ритуални дейности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение на лицата, които са наети да работят по организацията на погребалните услуги - за търговците, извършващи погребални услуги.

12. Декларация, че Едноличният търговец-заявител, респективно управителят и членовете на управителните и контролните органи на търговското дружество - заявител, не са били едноличен търговец, управител или член на управителен или контролен орган на търговско дружество, отписани от информационния масив "Търговци, предлагащи погребални и каменоделски услуги" през предходните две години преди датата на подаване на заявлението.

Чл. 34. (1) Представените документи по чл. 33 се разглеждат всеки месец от комисия в състав, определен от Кмета на Столична община, включваща общински съветници, служители на ОП "Гробищни паркове" и представители на браншови организации. Комисията извършва проверка относно пълнота на представената документация и съответствието й с изискванията на тази Наредба и се произнася с решение, с което предлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за вписване в информационния масив на търговците, отговарящи на изискванията за извършване на погребални и каменоделски услуги.

(2) При отпадане или промяна на някое от обстоятелствата по чл. 33, ал. 2 и ал. 3 за определен търговец, което е било основание за вписването му в информационния масив, същият е длъжен да подаде декларация за промяна на обстоятелствата в едномесечен срок от датата на отпадането или промяната на обстоятелството.

(3) Комисията се произнася с решение и предлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за отписване от масива, когато:

1. се констатират нарушения в дейността на вписан в информационния масив търговец или на негови работници или служители;

2. се констатира, че търговец е подал неверни или неистински сведения или обстоятелства, които са били основания за вписването му в информационния масив;

3. е отпаднало или се е променило някое от основанията за вписване на съответния търговец в информационния масив;

4. не е подадена декларация в срока по чл. 34, ал. 2 за промяна на обстоятелствата по чл. 33, ал. 2 и ал. 3.

Чл. 35. (1) Информационният масив "Търговци, предлагащи погребални и каменоделски услуги" съдържа:

1. Входящ номер на заявлението;

2. Адрес на офиса или работилницата;

3. Фирма, седалище и телефон на търговеца;

4. Име на лицето, представляващо търговеца;

5. Списък на "агентите" (не повече от трима), които работят непосредствено със служителите на "Бюро организация на погребални услуги" към ОП "Гробищни паркове" или със съответната работна администрация, с приложени копия на лична карта;

6. Списък на каменоделците, които ще извършват благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци с приложени копия на лична карта и документи за придобита квалификация съгласно изискванията на чл. 33, ал. 3, т. 10 и т. 11;

7. Договор на работника или служителя с търговското дружество за списъците по т. 5 и т. 6

(2) Постъпилите документи за извършване на погребални и каменоделски услуги се съхраняват от упълномощено длъжностно лице от ОП "Гробищни паркове, което води информационният масив по ал. 1.

Чл. 36. Каменоделските фирми, извършващи услуги на територията на гробищните паркове, се задължават след регистрацията си в ОП "Гробищни паркове" за всички дейности, осъществявани на територията на Централните Софийски гробища, да вземат разрешение от администрацията на предприятието, а в кварталните гробища - от управителя на съответния гробищен парк. След приключване на благоустрояването се съставя констативен протокол, подписан от представител на ОП "Гробищни паркове" и съответното лице.

Чл. 37. (1) Комисията по чл. 34, ал. 1 е постоянно действаща с мандат - мандата на Столичен общински съвет. Комисията се представлява от Председателя й.

(2) Правомощия на Комисията:

1. Разглежда документите по чл. 33 от Наредбата, извършва проверка относно пълнотата и съответствието им с Наредбата, дава указания за отстраняване на пропуски и се произнася с мотивирано решение до кмета на Столична община с предложение за вписване или отказ за вписване в масива;

2. Извършва служебни проверки и проверки по сигнали за нарушения за отпаднали или променени обстоятелства, подлежащи на деклариране и вписване съгласно разпоредбите на чл. 33 и чл. 34, като при необходимост изисква допълнителна информация и документация от търговците.

3. Произнася се с решение с предложение до кмета на Столична община за заличаване от масива на търговец, за който е установено при проверка от комисията нарушение по чл. 33 или чл. 34.

4. Произнася се с решение с предложение до кмета на Столична община за заличаване от масива на търговец, за който е установено нарушение с влязло в сила наказателно постановление по чл. 49, ал. З;

5. В случай на необходимост от информация от компетентни органи във връзка с дейността си Комисията може да изисква такава информация от тях.

6. В случай на установени служебно или по жалби от граждани нарушения, които не са от компетентността на Комисията, тя сигнализира съответните компетентни органи за това, като изпраща цялата й известна информация и документация ведно със сигнала;

(3) Председателят на Комисията свиква и ръководи заседанията на комисията.

Чл. 38. (1) Търговци, които са били отписани от масива по реда на чл. 34, ал. 2, не могат да бъдат повторно вписвани за срок до 2 години.

Чл. 39. Посещения в гробищните паркове се допускат:

1. За времето от 1 април до 30 септември - от 7.00 до 19.00 часа.

2. За времето от 1 октомври до 31 март - от 8.00 до 17.00 часа.

Чл. 40. В гробищните паркове се забранява:

1. посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица.

2. въвеждането на животински впряг.

3. паленето на огън и изгарянето на отпадъци.

4. благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци, както и ремонт на надгробни плочи, паметници и рамки, и поддържане на гробни места без разрешение по реда на чл. 45.

5. извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове, с изключение на:

а) дейностите, извършвани от ОП;

б) продажбата на религиозни потреби в култовите сгради (параклиси и храмове) на съответните религиозни общности;

6. засаждането на дървета в парцелите и на гробните места.

7. отсичането на дървета без разрешение на директора на ОП "Гробищни паркове" или от съответния районен кмет.

8. изграждането на пейки, маси и огради в парцелите без разрешение.

Чл. 41. (1) Достъп на пътни превозни средства на територията на гробищните паркове се осъществява след заплащане на определените от СОС такси и в съответствие с разпореждане на директора на ОП или на съответния районен кмет.

(2) Не се разрешава извън определените за целта места:

1. изхвърлянето на отпадъци (вкл. хранителни и увехнали цветя);

2. поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни.

Чл. 42. (1) Правоимащите на гробните места с безсрочно право на гробоползване са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.

(2) Лицата които са извършили дейности по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробните места са длъжни незабавно, за своя сметка да възстановят терените засегнати от дейността, като извозят материалите и отпадъците извън територията на гробищния парк на определените за това места.

Чл. 43. (1) Правото на гробоползване на гробните места, които не отговарят на изискванията по чл. 9, се прекратява и същите остават на разположение на ОП "Гробищни паркове" или на съответната районна администрация.

(2) Една година след изтичане на последното плащане на таксата за гробоползване, директорът на ОП "Гробищни паркове" или съответният кмет на районна администрация предоставя гробното място за друго погребение при хипотеза на изтекъл санитарен срок от предишното погребение.

(3) Счупени и неподдържани надгробни знаци се отстраняват в едномесечен срок (от уведомяването) от правоимащите на гробните места - в противен случай се отстраняват по нареждане на директора на ОП "Гробищни паркове" или на съответния районен кмет.

(4) Изоставени, неподдържани или незаконно изградени паметници и други трайни надгробни знаци, се отстраняват от правоимащите по предписание на директора на ОП "Гробищни паркове" или на съответния районен кмет.

(5) Ако правоимащите на гробното място не извършат предписаните работи в срока, определен от гробищната администрация, със заповед на директора на ОП "Гробищни паркове" или на районния кмет траурните надгробни знаци се отстраняват Правото на ползване на гробното място се прекратява след писмено уведомяване на ползвателите по пощата обратна разписка.

(6) Предписанията и заповедите по ал. 2 се съобщават на правоимащите на гробното място по пощата с известие за доставяне, а на тези, чиито адреси не са известни - с обявление, поставено на определено място в съответния гробищен парк, на информационното табло и на интернет страницата в районната администрация по последния известен адрес на правоимащите на гробното място и в интернет страниците на ОП "Гробищни паркове".

(7) За заповедите за отстраняване на изоставени, изпочупени или неподдържани паметници и други трайни надгробни знаци и за отнемане правото на ползване на гробно място, се прилагат разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 44. Поставянето на пейки, огради и маси от правоимащите на гробните места, по изключение, става с разрешение на директора на ОП или на съответния районен кмет, при условие, че поставеното съоръжение не пречи за извършване на последващи погребения в гробните места.

Чл. 45. Изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се допуска само с разрешение, издадено от управлението на гробищния парк на търговеца, който извършва каменоделската услуга. Въз основа на разрешението длъжностното лице от същото управление определя точните координати на гробното място.

Чл. 46. В дейността си търговците, извършващи каменоделски услуги, са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробовете, в съседство с изграждания от тях обект.

Чл. 47. Забранява се бъркането на бетон и извършване на дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура. При установени нарушения, длъжностни лица, упълномощени от директора на ОП "Гробищни паркове" или от съответния районен кмет, имат правото да съставят акт.

Чл. 48. Търговците, вписани в информационния масив, имат право да извършват каменоделски услуги на територията на гробищните паркове само в работни дни за времето, от 1 април до 30 септември - от 7.00 до 19.00 часа, а за времето от 1 октомври до 31 март - от 8.00 до 17.00 часа.

Раздел VII
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл. 49. (1) Опазването на общинската собственост на територията на гробищните паркове, както и гробните места и надгробията, състоящи се от: надгробна плоча и цокъл, рамка или бордюри, настилка, покривна плоча, ваза, фенер, каменна масичка и всички други каменни аксесоари, участващи в ансамбъла на надгробието, е задължение (отговорност) на лицата по чл. 3, ал. 1, които са длъжни да осигурят минимални мерки за сигурност, включващи:

1. Осигуряване на физическа охрана на гробищния парк.

2. Осигуряване на контролно-пропускателен режим.

3. Изграждане на видеонаблюдение на входовете и изходите на гробищните паркове.

4. Недопускане на бездомни животни в гробищните паркове, и предприемане на мерки за тяхното залавяне и отвеждане от специализираните органи.

5. Изготвяне на планове за координация със органите на МВР и Общинска полиция и с всички останали компетентни органи за реакция при необходимост.

(2) (Изм. и доп. - Решение № 643 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г.)

 При констатирани кражби и щети на надгробията, състоящи се от: надгробна плоча и цокъл, рамка или бордюри, настилка, покривна плоча, каменна ваза, каменен фенер, каменна масичка и всички други каменни аксесоари, участващи в ансамбъла на надгробието, лицата по чл. 3 от настоящата наредба имат задължение да обезщетят пострадалото лице, чрез възстановяване на надгробието в първоначалния му вид.

Раздел VIII
УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 - НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ВКЛЮЧЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ РАЙОНИ "СЕРДИКА", "ИСКЪР", "ВИТОША", "ОВЧА КУПЕЛ", "ВРЪБНИЦА", "НОВИ ИСКЪР", "КРЕМИКОВЦИ", "ПАНЧАРЕВО", "БАНКЯ", "МЛАДОСТ", "НАДЕЖДА" И "ЛЮЛИН"

Чл. 50. (1) За гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3 се извършва геодезическо заснемане на съществуващите гробни места, алеи, пътеки и общи части.

(2) ПУП на гробищния парк на съответното населено място се приема с решение на СОС.

(3) За спазването на правилата за сигурност, за почистването и благоустрояването на гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3, кметовете на районите, кметовете на кметства или кметските наместници назначават при необходимост служебно лице - уредник за всеки гробищен парк.

Чл. 51. Изготвя се Правилник за вътрешен ред за поддържане, благоустройство и погребално-обредната дейност на съответния гробищен парк, който се утвърждава от Кмета на района.

Чл. 52. (1) За гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3 се разработва регистър на гробните места.

(2) Регистърът съдържа следните данни: Парцел, Ред, Гробно място, три имена на покойника, дата на извършеното погребение.

(3) За поддържането и актуализирането на регистъра отговарят кметовете на райони, кметовете на кметства, кметските наместници или упълномощените от тях лица.

Раздел IX
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 53. (1) Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се извърши без разрешение или в нарушение на даденото разрешение по чл. 45 на правоимащия на гробното място се прави предписание за премахване по реда на чл. 43, ал. 3 и се налага глоба/имуществена санкция/ в размер от 300 до 500 лв.

(2) На търговците, извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си на територията на общинските гробищни паркове нарушават разпоредбите на чл. 46 и чл. 47, се налага имуществена санкция от 1 000 до 2 000 лв.

(3) На физически и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за населението на територията на общинските гробищни паркове в нарушение на разпоредбите на чл. 40, т. 5, се налага глоба в размер от 250 лв. до 500 лв. на физическите лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 1 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

(4) На лица, извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските гробищни паркове, се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК.

(5) На търговците, извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си извършат повторно нарушение на разпоредбите на чл. 40, т. 4 и чл. 45 се налага имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 2000 лв.

(6) На правоимащи, които не поддържат гробните си места или не спазват изискванията на чл. 42, ал. 1 и ал. 2 се налага глоба в размер от 50 лв. до 250 лв. При установяване на повторно нарушение, глобата е в размер от 250 лв до 500 лв.

Чл. 54. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служители на ОП "Гробищни паркове", упълномощени за това от директора на предприятието, или от служители на съответната районна администрация, упълномощени за това от районния кмет - за гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3 от настоящата наредба, както и от служители на Общинска полиция.

(2) (Изм. - Решение № 321 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.)

 Наказателните постановления се издават от кмета на Столична община или негов заместник.

(3) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел X
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

"Прояви на вандализъм" е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на оскверняване на гробното място.

§ 2. "Гроб" е гробно място, в което е извършено погребение на покойник.

§ 3. "Неподдържан гроб" - е гроб, който не отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 2.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Отменя Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО (Приета с Решение № 368 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г., изм. с Решение № 434 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. с Решение № 158 по Протокол № 62 от 25.03.2010 г., изм. с Решение № 663 по Протокол № 70 от 23.10.2014 г.).

§ 2. (Изм. и доп. - Решение № 643 по Протокол № 82 от 17.09.2019 г.)

 В петгодишен срок от приемане на настоящата наредба, ОП "Гробищни паркове" да създаде публичен регистър на гробните места. За гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 3 публичен регистър се съставя от лица, упълномощени от кметовете на районите.

§ 3. По смисъла на чл. 18 от Закона за професионално обучение, институциите за професионално образование и обучение са:

- професионални училища;

- професионални гимназии;

- училища по изкуства;

- спортни училища;

- професионални колежи;

- центрове за професионално обучение (ЦПО);

- центрове за информация и професионално ориентиране.

§ 4. Вписаните в информационния масив на ОП "Гробищни паркове", юридически и физически лица, които могат да извършват погребална и каменоделска дейност на територията на Столична община, се проверяват за съответствие с изискванията на чл. 33 от Наредбата в шестмесечен срок от влизането и в сила. При установяване на несъответствие, Комисията по чл. 34 дава на лицата едномесечен срок за отстраняването му.

§ 5. Установяването на адресната регистрация на територията на Столична община /регистрация по постоянен и настоящ адрес по реда на Закона за гражданската регистрация, обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г./ се извършва служебно от ОП "Гробищни паркове", кметовете на райони, кметовете на кметства или кметските наместници.

§ 6. Подадените декларации по чл. 9, ал. 5 от отменената "Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община", запазват действието си.

 

____________________________АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Бланки и документи Централни Софийски гробища

1.Необходими документи за съставяне на Акт за смърт
Лична карта / паспорт / на покойния
Съобщение за смърт
2.Необходими документи за погребение в семейно гробно място
Акт за смърт
Квитанция за платено гробно място
Документ удостоверяващ родствената връзка между сега починалия и собственика на гробното място / Удостоверение за наследници, Акт за раждане /
3.Необходими документи за погребение в ново гробно място за територията на Столична Община
Акт за смърт
Декларация по чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за гробищните паркове и погребално- обредната дейност на територията на Столична Община.
4.Необходими документи за кремация
Акт за смърт
Разрешение за кремация / Издава се от лекаря, който е написал съобщението за смърт /
Декларация за кремиране / по образец /
Документ удостоверяващ родствената връзка с покойния по възходящ ред / Акт за граждански брак, Акт за раждане, удостоверение за родствени връзки
*Забележка: Всички документи за родствена връзка трябва да се предоставят в оригинал. Ако сега покойния не е наследник на собственика на гробното място, всички вписани в Удостоверението за наследници си дават съгласието за погребение под формата на декларация, попълнена в присъствието на служител от Гробищната администрация или Нотариално заверена. Санитарният минимум за последващо погребение е осем години / за полагане на урна, няма такъв
*ако Вашия близък е починал в дома, документа се издава от личния лекар, ако вашият лекар не се отзове, при необходимост можем да Ви подсигурим лекарско присъствие.
*ако Вашия близък е починал в Лечебно заведение, документа се издава от съответното леглово отделение